طراحی و ساخت هیدروژل هوشمند با قابلیت

• کنترل و مدیریت آب تولیدی از مخازن نفت و گاز و بهبود برداشت نفت
• افزایش بازده جاروبی در مخازن نفت
• به عنوان افزودنی در گل حفاری جهت بهبود خواص رئولوژی گل و جلوگیری از هرزروی سیال