طراحی و ساخت میکروسکوپ ترمال لنز لیزری

• آنالیز ترکیبات مختلف شیمیایی و
بیوشیمیایی در حجم بسیارکم
• آنالیز ترکیبات مختلف درمقادیر بسیار
ناچیز در حد شمارش مولکولی
• ترکیب این روش با روشهای جداسازی
و ایجاد سیستمهای پیوندی تجزیه ای