طراحی و ساخت میراگر دوسطحی SMA و اصطکاکی

کنترل سازه روش پیشنهادی نوینی در بهبود رفتار سازه است. نحوه عملکرد این سیستم ها برای کاهش خسارت و رفتار بهترسازه ها در زلزله، کاهش تقاضای سازه و جذب انرژی زلزله در سیستمی الحاقی می باشد.