طراحی و ساخت ماسک اختصاصی با روش چاپ سه بعدی

این ماسک برای کادر درمان که محافظت بیشتری از آنها می بایست صورت گیرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.