طراحی و ساخت فتوبیوراکتور

تجاری سازی روش های تولید انرژی های جایگزین انرژی های فسیلی بدلیل هزینه زیاد و در دسترس نبودن مواد اولیه و روند پرهزینه تولید انرژی، پیشرفت کندی دارد. بیودیزل بعنوان سوخت بیولوژیکی یکی از انواع جایگزین های سوخت های فسیلی بشمار می رود. پرورش جلبک بعنوان منبع اولیه ارزان قیمت برای تولید بیودیزل مورد توجه است. انرژی خورشیدی در پرورش جلبک در دستگاهی با عنوان فتوبیوراکتور تحت شرایط عملیاتی مشخص استفاده می گردد. در این فتوبیوراکتور جنس بدنه از پلکسی گلاس انتخاب شد که این موضوع به دلیل وابستگی فرایند تولید جلبک به نور و برای جلوگیری از خوردگی دستگاه طی فرایند بر اثر اکسیژن و تغیرات دما می باشد. برای اکسیژن رسانی موثر، سیستم هوادهی از انتهای پایین استوانه در نظر گرفته شد. هوا از طریق پمپ هوا تامین می شود. جهت تامین نور این راکتور از صفحه ای چوبی استفاده شده است که 4 لامپ فلورسنت بر روی آن قرار گرفته شده اند. همچنین جهت ثابت نگه داشتن ارتفاع مایع در داخل فتوبیورآکتور از یک مخزن آب استفاده گردید و تجهیزاتی جهت ثابت نگه داشتن دمای محیط کشت میکروجلبک در قسمت پایین فتوبیورآکتور در نظر گرفته شد.