طراحی و ساخت فتوبیوراکتور های پیشرفته

فتوبیوراکتور های زیستی جهت تولید و فرآوری سلول و سیانو باکتری ها بصورت فوق تخصصی و بدون دخالت دست