طراحی و ساخت سیستم AVR برای ژنراتورهای سنکرون

طراحی یک سیستم کاملاً هوشمند در راستای تثبیت ولتاژ به ازای نوسانات مختلف بار در ژنراتورهای خانگی و صنعتی از اهداف مهندسین طراح می¬باشد. بطوری که نوسانات بار تأثیری در نوسانات ولتاژ نداشته باشد. بطور کلی هدف از طراحی چنین مداری (AVR)، تثبیت ولتاژ بعنوان اصل مهم در ژنراتورهای الکتریکی (رعایت پروفیل ولتاژ) می¬باشد. با توجه به پتانسیل موجود در آزمایشگاه¬های برق دانشگاه فنی و حرفه¬ای و هم¬چنین توانمندی اعضای هیات علمی دانشگاه، امکان طراحی این دستگاه با کیفیت قابل قبول وجود دارد و می¬توان با ساخت این دستگاه یکی از مشکلات مهم ژنراتورهای خانگی و نیمه صنعتی را برطرف کرد. با توجه به مطالب مطرح شده، اهداف اصلی و فرعی در ذیل عنوان شده¬است.
هدف اصلی: طراحی و ساخت سیستم AVR برای ژنراتورهای سنکرون
هدف فرعی: تثبیت ولتاژ در ژنراتورهای الکتریکی در مقیاس خانگی و صنعتی