طراحی و ساخت راکتور هیبریدی UASB-MBR

در این فناوری به منظور تصفیه فاضلاب اسانس نعناء که شامل مقدار زیادی از مواد آلی، از‌جمله COD، فنول، ترکیبات روغنی و کدورت است، راکتور هیبریدی راکتور بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا-بیوراکتور غشایی (UASB-MBR) طراحی، ساخت و بهره برداری شده است. ملاحظات طراحی راکتورهای UASB عبارت‌اند از: مشخصات فاضلاب برحسب ترکیـب و محتـوای جامـدات، بارگذاری حجمی مواد آلی، سرعت جریان رو به بالا، حجم راکتور، مشخصات فیزیکی و سیستم جمع‌آوری گاز. هم چنین اجزا راکتور MBR مورد استفاده در این فناوری شامل مخزن راکتور، سیستم هوادهی، حسگر سطح مجهز به حسگر سطح و دما، غشا و فشارسنج بوده است. در این سامانه پساب اسانس نعناع ابتدا وارد راکتور بی هوازی UASB شده و ضمن تصفیه ابتدایی، بیوگاز قابل توجهی استحصال می شود. پساب خروجی از راکتور UASB به منظور حذف بیشتر سایر آلاینده ها وارد راکتور هوازی MBR شده و در نهایت پسابی با کمترین آلودگی از سامانه خارج می شود. ترکیب این دوسامانه علاوه بر کاهش آلاینده های پساب، منجر به تولید بیوگاز با درصد متان بالا خواهد شد که از لحاظ اقتصادی این فناوری به صرفه باشد