طراحی و ساخت دستگاه مرکز فشار

دستگاه مرکز فشار شامل یک آکواریم و یک میله بر روی آن است یه این میله از طرفی به قسمتی که تکیه گاه آن متصل بوده و از طرفی آزاد میباشد که حرکت داشته باشد و پایین و بالا برود،از یک طرف این میله به کفه ترازویی متصل است و از طرف دیگر وزنه ای که بر روی آن است و با رزوه ایی که ایجاد شده حرکت دورانی دارد که در پی این حرکت وزنه به عقب یا جلو می­توان هدایت کرد، در قسمت وسط این میله یک مخزنی به صورت نیم دایره متصل است که باعث می­شود با آب ریخن درون آکواریوم میله را به سمت بالا هدایت کند،و یک قسمت دیگر که در امتداد میله تکیه گاه درجه نصب می­شود که بتوان مقدار حرکت میله را تشخیص داد،ما با درست کردن این دستگاه قصد داریم با هزینه ای کم تر از نمونه آماده این دستگاه،آزمایشگاه سیالات دانشکده خود را به این دستگاه تجهیز کنیم.