طراحی و ساخت دستگاه سایبان برای کولر آبی

سایبان با جهت حرکت خورشید سایه روی کولر می اندازد