طراحی و ساخت دستگاه برج خنک کننده

این دستگاه یک دستگاه برج خنک کننده تحقیقاتی است که به منظور استفاده در دانشکده های فنی و سایر دانشگاه ها با هزینه حدود یک سوم نمونه های داخلی ساخته شده و دارای ویژگی های منحصر بفردی است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. امکان ثبت داده های خروجی بصورت دیجیتالی بر رو نمایشگر کامپیوتر 2. امکان بررسی ارتفاع برج و نوع پکینگ در راندمان نهایی دستگاه