طراحی و ساخت حامل انجماد رویان

انجماد رویان حلقه جدایی ناپذیر از زنجیره درمانهای ناباروری و روشی اثبات شده و ایمن برای زوج هایی است که درمان-هایی نظیر لقاح خارج رحمی را تجربه می کنند. به طور خاص استفاده از تکنیکهای انجماد می توانند با کاهش احتمال وقوع سندرم تحریک بیش از حد تخمدان، شانس موفقیت فرآیند درمان را به شدت افزایش دهد. از سوی دیگر، قابلیت انجماد گامت و رویان در مراحل گوناگون، این تکنیک را به عنوان راه حل اصلی حفظ توان باروری مورد توجه قرار داده است .