طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنایع تولید شوینده

در این تصفیه خانه از ترکیب روشهای بیولوژیکی هوازی و انعقاد و لخته‌سازی برای حذف انواع ترکیبات فسفردار، کربنی و سورفکتانت استفاده شده است. به دلیل ماهیت متغیر محصولات تولیدی کارخانه، انواع سورفکتانت‌های کاتیونی، آنیونی و خنثی در خط تولید استفاده شده و به فاضلاب راه می‌یابند. برای جلوگیری از افت راندمان مراحل بیولوژیکی به دلیل از بین رفتن میکروارگانیسمها در اثر ورود مقادیر زیاد سورفکتانت و همچنین به دلیل عدم وجود مرحله بیولوژیکی جداگانه برای حذف فسفر، از انعقاد و لخته‌سازی (منعقدساز و لخته‌ساز) برای کاهش سورفکتانت و فسفر ورودی به مرحله بیولوژیکی استفاده شد. در ادامه از دو مرحله لجن فعال (مرحله اول رشد چسبیده با جریان بالارونده و مرحله دوم هوادهی گسترده) استفاده شد. ترتیب و نوع فرایندها با انجام آزمایش و مطالعات صورت گرفته انتخاب شد. با این فرایند، مشخصات پساب نهایی با استانداردهای محیط زیست تطابق داشت. این فرایند ترکیبی، علاوه بر کاهش تولید لجن، باعث کاهش پیچیدگی‌های راهبری (به دلیل عدم وجود مراحل متعاقب هوازی و بیهوازی برای حذف فسفر) و حذف بوی نامطبوع فرایند بیهوازی شد.