طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و شبیه سازی خاص

• طراحی آزمایشگاه تست اسپین دیسک¬های توربین و کمپرسور توربین های گاز (دستگاه اسپین تست)
• طراحی و ساخت استند تست رادیاتورهای بزرگ نیروگاه
• طراحی و ساخت سامانه تست سیستم‌های کنترل نیروگاهی
• سیمولاتور عمومی سیستم¬های هیدرولیک گاورنر
• طراحی آزمایشگاه برنرریگ جهت تست پره های توربین گاز
• طراحی و ساخت استند تست گیربکس اتوماتیک خودرو (بدون نیاز به انجام تست جاده ای)
• طراحی و ساخت استند تست و کالیبره کردن اوراسپیدهای نیروگاهی