طراحی و ساخت آبگرمکن خورشیدی مجهز به PCM

یکی از مهمترین منابع انرژی که آلودگی نداشته و همیشگی است منابع انرژی های تجدیدپذیر هستند که نه تنها آلودگی نداشته بلکه قابل تجدید شدن هستند. منابع انرژی های تجدیدپذیر عبارتند از انرژی خورشیدی، بادی،زمین گرمایی،بیوگاز، زیست گاز و غیره. از مهمترین انرژی های تجدیدپذیر میتوان به انرژی خورشیدی اشاره کرد که دو نوع کاربرد دارد ۱- تولید الکتریسیته به وسیله اثر فتوولتائیک ۲- تولید آب گرم با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی
آبگرمکن های خورشیدی به آبگرمکن هایی گفته میشود که انرژی گرمایی خورشیدی را دریافت کرده و به سیال حامل(آب یا روغن)پس میدهند و باعث گرم شدن سیال حامل میشوند،مشکلی که آبگرمکن های خورشیدی دارند مشکل اتلاف حرارت و عدم ذخیره سازی حرارت را دارند .در این طرح به منظور جلوگیری از اتلاف حرارت در قسمت های مختلف آبگرمکن و ذخیره حرارت آن را به سیستم ذخیره حرارت مجهز به نانو کامپوزیت ها مجهز کردیم که هم از اتلاف حرارت در ساعات اوج تابش جلوگیری بشود و هم آن حرارت مازاد را ذخیره کرده و بتواند در مواقعی که شدت انرژی تالشی کم یا در طول شب به سیستم پس دهد.