طراحی و تولید محیط انتقال نمونه های ویروس کوید 19

نمونه های ویروسی معمولاً نباید در اتاق نگهداری شوند. وقتی فاصله زمانی بین جمع آوری و جداسا زی RNA , DNA و تلقیح طولانی نباشد نمونه حاوی تعداد ذرات ویروس فعال و به مقدار حداکثر در نمونه همانند شرایط حال نمونه گیری بیملر می باشد. با توجه عدم ایجاد چنین شرایطی برای بیماریهای پاندمیک مانند کوید-۱۲۹ نیاز به جمع آوری و انتقال به صورت زنجیره انتقال صحیح و مناسب و موفقیت آمیز ضرورت دارد.
هدف از این پرزوژه توصیف فرایند تولید محیط انتقال ویروسی (VTM) برای انتقال نمونه ها بر اساس مقررات سازمان بهداشت جهانی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) Centers for Disease Control and Prevention در پاسخ به شیوع کروناویروس و تشخیص صحیح ان و کاهش وابستگی و کاهش انتقال ارز می باشد