طراحی و بکارگیری سامانه های بازی گونگی در سازمان

امروزه با ظهور فناوری اطالعات شاهد شکل گیری روش‌ها و فنون جدیدی در جوامع بشری هستیم. اگرچه مفهوم بازی
قرن‌هاست که ذهن و فعل بشر را به خود جلب کرده است، اما در عصر اطالعات بکارگیری فناوری‌های نوین موجب طراحی
و بکارگیری بازی‌های جدیدی شده است. بازی‌گونگی ترجمه‌ای از گیمیفیکیشن است که چند سالی است در حوزه‌های
مختلف از جمله مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مدیریت، روانشناسی و هنرمطرح گردیده و روز به روز بر اهمیت
بکارگیری آن در عرصه‌های مختلف زندگی بشری افزوده می‌شود. این مفهوم به معنی بکارگیری فنون و روش‌های بازی در
زمینه‌های غیر بازی است که منجر به جذب انسان‌ها در نقش‌های اصلی خود به عنوان بازیگر و افزایش کارایی و اثربخشی
آنان خواهد شد. هدف از ارائه خدمات بازی‌گونگی در صنایع/سازمان‌ها ارتقای بهره وری سازمانی همچون ارتقای عملکرد
کارکنان و همچنین ارتباط و مدیریت کارای مشتریان و شرکای تجاری میباشد.