طراحی و اجرای عملیات تست های پرتودهی سوخت راکتور

در سال ۱۳۹۸، برای نخستین بار در کشور، برنامه تست سوخت یک راکتور در حال طراحی در تست لوپ راکتور تحقیقاتی تهران اجرا شد. تست یک سوخت هسته‌ای جدید به منظور صحت‌سنجی طراحی، اطمینان از کیفیت ساخت و اخذ مجوز ایمنی بهره‌برداری از آن انجام می‌شود. در طراحی مدرن راکتور آب سنگین اراک، یک سوخت جدید برای این راکتور طراحی گردید که با توجه به امتناع کشورهای دیگر برای انجام تست های پرتودهی آن. آزمایش سوخت جدید در قالب تست‌های در حین پرتودهی (In-pile) و پس از پرتودهی (PIE) به عنوان یکی از الزامات قبل از بهره‌برداری سوخت، در تست لوپ راکتور تحقیقاتی تهران در برنامه قرار گرفت.