طراحی واسط مغز ماشین

واسط مغز-ماشین به ابزاری گفته می‌شود که با استفاده از خواندن و رمزگشایی فعالیت مغز، دستورات و فعالیت آن را به ماشین یا رایانه انتقال می‌دهد تا این اطلاعات به دستور‌هایی برای حرکت و کنترل ربات یا تصمیم‌گیری آن تبدیل شود.
خواندن اطلاعات مغز در این گروه از طریق دستگاه الکتروانسفالوگرام صورت می‌پذیرد و فعالیت الکتریکی نورون های مغزی در نواحی مختلف سر دریافت می‌شود. در مرحله ی بعد با حذف کردن نویز‌ها و اطلاعات نامربوط ویژگی‌هایی پیدا می‌شود که از آن‌ها می‌توان جهت تشخیص فعالیت مغزی استفاده نمود.