طراحی میراساز نوسان در شبکه برق ایران

شبکه سراسری ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی و طولانی بودن شبکه انتقال در زمره شبکه های مقیاس بزرگ قرار داشته که از این رو مستعد ایجاد نوسان های فرکانس پایین در شرایط اضطراری است. این نوسانات می تواند منجر به خاموشی های منطقه ای یا ملی شود. هدف از اجرای این پروژه طراحی سامانه میراسازی نوسان های فرکانس پایین در شبکه سراسری ایران به کمک جمع آوری اطلاعات برخط از شبکه است. در این پروژه ضمن معرفی مهمترین نقاط و شرایط بهره برداری مستعد نوسان های فرکانس پایین در شبکه سراسری ایران، راهکارهای عملی شامل راهکارهای پیشگیرانه( غیر بر خط) و اصلاحی(برخط) برای میراسازی این نوسان های فرکانس پایین در افق بهره برداری کوتاه مدت ارائه می گردد. راهکارهای پیشگیرانه ( غیر بر خط) بر ضرورت اصلاح آرایش تولید در افق روزانه و نیز بکارگیری کنترل کننده هایی مرسوم برای میراسازی نوسانات همانند پایدارساز سیستم قدرت متمرکز هستند. راهکارهای اصلاحی (برخط) شامل جابجایی تولید و اصلاح بارگذاری ژنراتورها، و سایر راهکارهای مرتبط با بهره برداری شبکه قدرت است.