طراحی محفظه برشی لایه‏ای برای مدل‌سازی ژئوتکنیکی

طراحی ، ساخت وکالیبراسیون محفظه برشی لایه ای برای مدل سازی ژئوتکنیکی بر روی میز لرزه
Design, Fabrication, and Calibration of Laminar Shear Box for Geotechnical Shaking Table Tests
مدلسازی فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک، یکی از مهم‏ترین ابزارها در راستای شناخت پدیده‏های فیزیکی مرتبط با علم مکانیک خاک است. در این راستا، استفاده از محفظه‏های مدل برای حفظ چیدمان، تعریف ابعاد و سایر ویژگی‏های مرتبط با مسئله که در واقع بازسازی از یک پدیده‏ای طبیعی است، ضروری و از لحاظ ویژگی‏های فنی بسیار حائز اهمیت است؛ به طوری که استفاده از شرایط مرزی نامطلوب در مدل سبب انحراف بسیار زیاد نتایج آزمایشات از رفتار مورد انتظار در طبیعت خواهد شد و نتایج آزمایش‏های تجربی دور از واقعیت جلوه می‏دهد.