طراحی لباس سنتی

ایده از قوم ترکمن
پوشاک سنتی ترکمن ها از موادی
۱۱۶۰۳۸۱۷۴۷
کدملی
۰۹۰۳۱۰۲۷۷۳۲
: لیسانس طراحی پوشاک
تحصیلات
.
زنان خودشان ابریشم را آماده می کردند
همچون ابریشم پوست کتان و پنبه تهیه می شود
و آن را با چرخ دستی به نخ تبدیل می کردند و از رنگهای طبیعی همچون
دانه انار پوست انار و دیگر گیاهان صحرایی برای رنگ کردن استفاده می کردند لباس های ترکمن از برش های ساده ای درست می شود ولی تزیینات خاصی دارند رنگ و پارچه ی لباس ایده گرفته از رنگ و پارچه لباس ترکمن ها و سوزن دوزی
یقه هم طرح اصیل سوزن دوزی ترکمن ها است