طراحی سایت صنایع دستی

شناساندن صنایع دستی زنجان به کل دنیا و در حال حاضر در حال گسترش کار در خارج از کشور با استفاده از افراد و نیروهای خارج از کشور