طراحی سامانه مدیریت دانش شهرداری های کشور-فاز اول

در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است.جوامع علمی و تجاری بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش می توانند برتری های بلندمدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند و دانشمندان یافته اند که مدیریت دانش برخلاف مدیریت های دیگر زودگذر نیست بلکه اثرات ماندگاری دارد.شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است. به گونه ای که سرعت تغییر در بیشتر سازمانها به مراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آن هاست. تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمان ها بوجود آورده است. در این میان تنها سازمانهایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.به نظر اندیشمندان این عرصه حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش امکان پذیر است. بنحوی که بتوان به طور مستمر به خلق دانشهای نو در سازمان پرداخت.
دراین پروژه، ضمن توسعه یک سامانه جامع مدیریت دانش، به منظور جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات، تحلیل هوشمند اطلاعات، توسعه و انتشار اطلاعات و همچنین تحلیل عملکرد کارکنان شهرداری های کشور، گام برداشته ایم.