طراحی سازه های خاص

ارائه طیف سرعت برای طراحی سازه‌های خاص و بخش‌های مدفون در شریان‌های حیاتی براساس رکوردهای زلزله‌های ایران