طراحی زیست حسگر مبتنی بر DNA

باسیلوس سرئوس در مواد غذایی و محیط پراکنده است و میکروارگانیسم پاتوژن با منشاء غذایی است. در مواد غذایی از جمله سوپ، برنج، پاستا، گوشت، سبزیجات و فرآورده¬های لبنی (بستنی، شیر خشک نوزاد و شیر پاستوریزه و تخمیری) وجود دارد. روشهای رایج شناسایی باسیلوس سرئوس، کشت میکروبی و شناسایی مورفولوژیکی و بیوشیمیایی است. این روشها وقت گیر (در حدود ۲ تا ۷ روز) و هزینه بر هستند و نیاز به آماده سازی نمونه دارند.
بررسی وجود میکروارگانیسم¬های مختلف در شیر خشک نوزادان به لحاظ مستعد و حساس بودن کودکان از اهمیت به سزایی برخوردار است. از آنجایی که فلور میکروبی روده¬ی نوزادان کامل نبوده و امکان تکثیر این باکتری در صورت تهیه و نگهداری نادرست شیر خشک وجود دارد، بررسی وجود این باکتری در شیر خشک نوزادان بسیار مهم است.