طراحی، رشد و مشخصه یابی یک دای گروه 3-5 LED

هدف از این طرح دسترسی به دانش ساخت LED و در نهایت رشد یک نمونه کاربردی آن است. بنابر این دستاورد نهایی این طرح یک نمونه کاربردی دای LED و همچنین گزارش فنی نحوه طراحی، ساخت، و مشخصه یابی آن می باشد.