طراحی،ساخت تجهیزات تولید نشا،سیستم آبیاری گلخانه

طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی و گلخانه ای و صنایع تبدیلی- انجام سفارشات و نمونه ادوات و ماشین های تحقیقاتی، آزمایشی و اولیه-کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی- مکانیزه کردن سیستم های کشاورزی