طراحی و ساخت خط تولید کاغذ از کاه

کی از بهترین روشها برای تولید کاغذ بدون آ سیب به طبیعت، تولید کاغذ با ا ستفاده از کاه میبا شد. شرکت دانش بنیان مهند سی
آرمیتا ق صد دارد با سفارش کارفرمای داخلی )بخش خ صو صی( یک مجموعه تولید کاغذ از کاه را به ظرفیت 100.000 تن در سال در ا ستان کرمان
طراحی و راه اندازی نماید. مراحل ساخت تولید مذکور به شرح زیر می باشد: