طراحی و ساخت خط تولید شمش منیزیم

در تولیدد منیدزیم بده روش سدیلیکوترمی دولومیدت کلسدینه بدده بدا سدیلیس )فروسدیلیس( مخلدو میبدود و بردورت بریکدت پدر
بده و به داخل ریتورت بدار میبدود ااز ننادا کده منیدزیم تنزدا ردز فدرار در سیسدتم مدی بابدد از مخلدو واکدنش مترداعد گشدته
و برورت ید رسدو کوهیرندت و گاداد در مسدمت نبادرد انتزدای ریتدورت کنددانس مدی بدودا کریسدتادهای منیدزیم تولیدد بدده از
این روش ذو و سپس برورت بمش ریخته گری میبوندا