طراحی و ساخت اتاقک مهندسی معکوس

به منظور ایجاد امکان نمونه سازی سریع و مهندسی معکوس سامانه های موجود، بهرمندی از فناوری مهندسی معکوس بسیار مفید و راهگشا خواهد بود. در همین راستا، طراحی و اجرای اتاقک مهندسی معکوس به منظور ایجاد امکان اسکن سه بعدی نمونه موجود و نمونه سازی سریع (قابلیت پرینت سه بعدی) مد نظر قرار گرفته است.