طراحی و تولید البسه از پشم شتر

در این طرح ابتدا از پشم شتر نخ تولید می کنیم که فرایند بسیار دقیق و حساسی می باشد سپس از نخ های تولیدشده با دستگاه های مخصوص پارچه مدنظر را تولید می کنیم .سپس شروع به طراحی و تولید البسه طبیعی مانند عبا کت پیراهن می نماییم.