طراحی، ساخت و اجرای سامانه

تولید مواد بلوری در صنایع وابسته ازجمله صنایع دارویی، شیمیایی،
غذایی و غیره
•خالص سازی مواد بلوری