ضوابط طراحی لرزه‌ای برای پل‌های بزرگ

از نتایج حاصله می‌توان به این نکته اشاره کرد که شکل طیف به دست آمده در مناطق با خطر نسبی کم در دوره بازگشت کوتاه، منجر به برآورد دقیق‌تر خطر لرزه‌ای می‌شود. به بیان دیگر، برای مناطق با خطر نسبی بالا، می‌‌توان طیف آیین نامه را با استفاده از بیشینه شتاب حاصله از تحلیل خطر احتمالاتی به طیف‌های با دوره بازگشت کوتاه تبدیل نمود، در حالیکه به دلیل تغییر شکل طیف در دوره بازگشت کوتاه در مناطق با خطر نسبی پایین، برای برآورد دقیقتر خطر لرزه‌ای، نیاز به مطالعات خاصی می‌باشد.