ضد سرمازدگی

Ferti- Frost با ترکیبات و فرمولاسیون موجود، جایگاه ویژه اى در بین محصولات مشابه ضد سرما دارد. این محصول با جلوگیرى از رشد جدید و افزایش فتوسنتز، منجر به افزایش قند و اسیدهاى آمینه در بافت گیاه و غلیظ نمودن شیره سلولى گردیده و همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیم هاى آنتى اکسیدان و حفظ سلامت غشاء در شرایط تنش سرما مى گردد.
ویژگى هاى منحصر به فرد Ferti- Frost:
– افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى و یخ زدگى پاییزه، زمستانه و بهاره
– افزایش کیفیت گل ها، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعدى
– افزایش میزان کلروفیل و بهبود فتوسنتز در آخر فصل رشد
– عدم تحریک رشد جدید و تجمع قندهاى محلول، اسیدهاى آمینه و پرولین
– جلوگیرى از سال آورى گیاه
– تضمین کننده عملکرد محصول
– بهبود کیفیت و افزایش جوانه گل
– کاهش ریزش جوانه گل و میوه هاى تازه تشکیل شده