ضدمیکروبی کردن نخ پشمی مورد مصرف در فرش دستباف

به روش دوستدار محیط زیست
• موفقیت در تستهای میکروبی
• شبیه سازی تولید محصول در مقیاس صنعتی
• دست یابی به فناوری کامل در ابعاد و دقت واقعی
• بازار گسترده فروش
• یکپارچه سازی اجزاء فناوری