صفحه فرکانس گزین جدید برای ساختمانهای امن.

این ساختار قادر است باند فرکانسی WLAN را به طور کامل فیلتر کند. به طور بسیار مناسبی جایگزین فیلترهای معمولی بوده و در ساختمانها امن مورد استفاده دارد.