صفحه توانبخش تعادل هوشمند

صفحه توانبخش تعادل هوشمند وسیله‌ای برای مستند سازی و گزارش میزان مهارت شخص در حفظ تعادل می‌باشد. از مهمترین زمینه های کاربردی این وسیله در توانبخشی تعادل ورزشکاران و بیماران مختلفی از جمله ام.اس می باشد که می تواند با افزایش توانایی شخص در حفظ تعادل و افزایش قدرت و اعتماد به نفس، در بهبودی و حضور بیماران ام.اس در جامعه تاثیرات بسزایی داشته باشد. در وسایل توانبخش تعادل فعلی هیچ‌گونه فیدبکی جهت تشخیص میزان بهبودی تعادل وجود ندارد. اما در این صفحه توانبخش تعادل هوشمند با گزارش گیری از مهارت تعادل، میزان بهبود تعادل مشخص می‌شود. از این وسیله می توان در کلینیکهای فیزیوتراپی، مطب پزشکان فیزیوتراپ و باشگاههای ورزشی استفاده کرد.