صفحات و کلیدهای لمسی الکترومغناطیسی

این صفحات و کلیدهای لمسی با ایجاد میدان الکترو مغناطیسی در اطراف خود قادر به حس نمودن دست انسان و یا یک جسم رسانا می باشند. تفاوت این صفحه با صفحه های لمسی کنونی در نوع تشخیص آن است. روش تشخیص این صفحه بر اساس تغییر در میدان الکترو مغناطیسی اطراف کلیدها بر اثر دست انسان یا جسم رسانا می باشد. مقاوم پذیر بودن محصول نسبت به آلودگی و گرد و غبار و ارزان بودن این محصول از ویژگی های این محصول می باشد.