صفحات دو قطبی فلزی شکل داده شده پیل سوختی پلیمری

صفحاتی هستند که با کمک دستگاه های شکل دهی برای استفاده در پیل سوختی ساخته شده اند