شیفت دهنده فاز میکروماشینی در فرکانس های رادیویی

بر اساس فناوری ممز برای اولین بار امکان بومی سازی شیفت دهنده فازی در فرکانس های رادیویی میسر می شود.