شیرهوشمند آبخوری

طراحی و ساخت این شیرهوشمندآبخوری به حالت خمیده است که محل خروج آب را پوشانده تا امکان تماس دست و قرار دادن دهان بر روی آن نباشد.جریان آب بلافاصله بعد از برطرف شدن مانع قطع می گردد تا در مصرف آب صرفه جوی شود.این شیر هوشمند مناسب آبخوریها و آبسردکنهای ثابت معمولی و برقی متحرک و …می باشد.