شناور هوشمند توسن

شناور هوشمند توسن دارای قابلیت حرکت و مانور هوشمند می باشد و به صورت خودکار مسیر از قبل تعیین شده را می پیماید. دارای قابلیت های ویژه زیادی بوده مانند اصلاح هوشمند مسیر در امواج فیلمبرداری آنلاین آتشنشانی هوشمند قابلیت پرتاب اژدر و موشک و دودزایی که در پنجمین دوره مسابقات شناور هوشمند دانشگاه صنعتی شریف و جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت مقام اول قابلیت های ویژه را کسب نمود