شناسایی و مونیتورینگ توان امواج

دستگاه قابل حمل آشکارساز میدان الکترومغناطیسی پیرامون مبتنی بر توانسنجی وابسته به زمان برای اندازه¬گیری توان امواج الکترومغناطیسی طراحی شده است که موضوعی بین رشته¬ای مهندسی برق، بهداشت و پزشکی می¬باشد. شواهد بسیاری از تأثیر میدان الکترومغناطیسی بر تغییر عملکرد غشاء سلولی در بدن انسان موجود است.