شناسایی و حذف آلودگی آغوز

تولید آغوز پایدار با استفاده از پرتوتابی گاما فاز یک: شناسایی و حذف آلودگی آغوز و افزایش ماندگاری آن با استفاده از پرتوتابی گاما