شناسایی برخط کانون و زمان حمله صرع

استفاده از سازوکارهای شیمیایی و روش‌های موجود در توسعه‌ی راهکارهای درمان و سلامتِ حوزه‌ی مغز و علوم اعصاب چندان راهگشا نبوده است؛ از این رو استفاده از مدل‌های حیوانی جهت تولید و آزمون روش‌های متکی بر الکترومدیسین در درمان و پیشگیری این نوع بیماری‌ها بسیار پر اهیمت است. از جمله ابزارها و روش‌های این حوزه می‌توان به تحریک الکتریکی مغز به کمک جریان‌های ثابت، جریان متغیر با فرکانس‌های مختلف و همچنین تحریکات مغناطیسی اشاره کرد