شناخت و بررسی عقلانیت اقتصادی اجتماعی فرزندآوری

طی سال‌های اخیر، شرایط اقتصادیِ تهران بسیاری از خانواده‌ها را درباره فرزندآوری به تأمل واداشته و طرح سؤالاتی در خصوص بچه‌دار شدن/ نشدن در بین خانواده‌های تهرانی روندی روزافزون را به خود گرفته است. هدف اصلیِ این پژوهش، شناخت و بررسی عقلانیت اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کنش فرزندآوری در بین خانواده‌های تهرانی است. روش این پژوهش، مبتنی بر روش تحقیق کیفی با تأکید بر رهیافت نظریه زمینه‌ای است. بر این اساس با 80 نفر از زنان و مردان متأهل تهرانی مصاحبه عمیق به‌عمل آمد. یافته‌ها نشان داد که احساس ناامنی اقتصادی و اجتماعی، ظهور ارزش‌های پسامادی‌گرایی و رشد فزاینده هزینه‌های فرزندان، شرایطی را به‌وجود آورده که خانواده‌ها با تعریف فرزندآوری به مثابه تعهدی بلندمدت و مسئولیتی الزام‌آور، درصدد عقب‌نشینی از یک تصمیم غیرقابل بازگشت هستند. شرایط مذکور باعث شده که خانواده‌ها با تأکید بر کیفیت به‌جای کمیت، فرزندآوری پایین را به عنوان یک کنش عقلانی برگزینند.