شمارشگر بذر با قابلیت سنجش وزن

از آنجایی که در آزمایشگاه های کشاورزی، زمان زیادی صرف شمارش بذر می‌شود دستگاهی با عنوان بذر شمار ساخته شده بود که در این اختراع، با ارتقا و ایجاد تغییرات اساسی در آن قابلیت های جدیدی از جمله برنامه ریزی شمارش و اندازه گیری وزن دانه ها به آن اضافه شده است؛ از این رو می‌توان از آن در مراکز تحقیقاتی، صنعت کشاورزی و داروسازی استفاده نمود.
شماره ثبت اختراع: 102869