شرکت شیمیایی تصفیه

این شرکت در راستای خودکفایی کشور و ایجاد بستری مناسب برای تحقیقات در صنایع نوین به منظور برطرف نمودن نیاز های مشتریان
داخلی و خارجی اقدام به فعالیت های گسترده در زمینه هایی همچون موارد زیر نموده است:
مواد شیمیایی نفت و گاز و حفاری دریایی و خشکی
تولید مواد دوست دار محیط زیست
تولید مواد مورد نیاز صنایع معدنی
تحقیق و توسعه مشترک با شرکت های دیگر