شبیه ساز پنل خورشیدی

این دستگاه می‌تواند در مراکز آزمایشگاهی و مراکز پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد. نمونه ساخت داخل از این دستگاه مشاهده نشده است و نمونه‌های خارجی هم قیمت بسیار بالایی دارند. در ضمن وجود این دستگاه در این مراکز می‌تواند بستر مناسبی برای تحقیقات فراهم کند